Slotenmaker Leeuwarden

058 7810005
Alleen politiekeurmerk voldoet tegenwoordig niet meer.
Laat nu uw huis optimaal beveiligen en maak het voor ongenodigde gasten onmogelijk om binnen te komen.
Anti-kerntrekbeslag / SKG *** cilinders/ SKG *** meerpuntssluitingen

Met spoed een slotenmaker in Leeuwarden

Kunt u uw woning of bedrijfspand niet binnenkomen? Is er bij u ingebroken of een poging tot inbraak gedaan? De erkende slotenmakers van Slotenmaker Expert kunnen u op elk gewenst moment van de dag, 7 dagen per weken helpen met alle slotenmakersdiensten. Slotenmaker Expert is bovendien specialist in het beveiligen van uw pand volgens de ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’-norm. Neem contact op voor een vrijblijvend inbraakpreventie adviesgesprek.

24/7 spoedservices

Binnen 30 minuten aanwezig

Slotenmakers totaalservice

Betalen met pin mogelijk


Slotenmakers spoeddiensten in Leeuwarden

058 7810005

Spoed slotenmakersdiensten in Leeuwarden

Klantervaringen in Leeuwarden

Werkgebied slotenmakers in Leeuwarden

Slotenmaker Expert heeft verschillende slotenmakers werkzaam in Leeuwarden en omgeving. Hierdoor kan er altijd binnen 30 minuten een slotenmaker bij u zijn om u te helpen met uw slot- en sleutelproblemen.

 • Binnenstad
 • Vosseparkwijk
 • Muziek-, Transvaal-, en Vogelwijk
 • Vlietzone
 • Achter de Hoven
 • Huizum-Oost
 • Huizum-West
 • Westeinde
 • Valeriuskwartier
 • Bilgaard
 • Zuiderburen
 • De Zuidlanden
 • Vrijheidswijk
 • Heechterp-Schieringen
 • Camminghaburen
 • Wielenpôlle
 • Schepenbuurt
 • Aldlân
 • Nijlân
 • Oranjewijk
 • Oldegalileën/Bloemenbuurt
 • Tjerk Hiddes-Cambuursterhoek
 • Blitsaerd

Woont u niet in Leeuwarden zelf maar wel in de regio? Ook dan kunt u gebruik maken van de diensten van Slotenmaker Expert.

Aldtsjerk, Bears, Beetgum, Beetgumermolen, Blessum, Boksum, Britsum, Cornjum, Deinum, Eagum, Easterwierrum, Engelum, Finkum, Goutum, Gytsjerk, Hempens, Hilaard, Jellum, Jelsum, Jorwert, Leeuwarden, Lekkum, Mantgum, Marssum, Miedum, Munein, Oentsjerk, Rinsumageest, Roodkerk, Snakkerburen, Stiens, Swichum, Teerns, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wijtgaard, Wirdum (Friesland), Wiuwert, Wyns, Berlikum, Ferwerd, Firdgum, Hallum, Hijum, Hogebeintum, Klooster-Lidlum, Marrum, Menaldum, Minnertsga, Oosterbierum, Oude Leije, Oudebildtzijl, Sint Annaparochie, Sint-Jacobiparochie, Slappeterp, Tzummarum, Vrouwenparochie, Westhoek, Wier, Achlum, Arum, Baard, Baijum, Boer, Breezanddijk, Dongjum, Dronrijp, Franeker, Harlingen, Herbaijum, Hitzum, Huns, Kimswerd, Kornwerderzand, Lions, Lollum, Longerhouw, Midlum, Oosterlittens, Peins, Pietersbierum, Pingjum, Ried, Schalsum, Schingen, Schraard, Sexbierum, Spannum, Tzum, Waaxens (Littenseradeel), Welsrijp, Wijnaldum, Winsum (Friesland), Witmarsum, Wons, Zurich, Zweins, Abbega, Allingawier, Blauwhuis, Bolsward, Bozum, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Deersum, Edens, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hennaard, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hommerts, IJlst, IJsbrechtum, Idsegahuizum, Idzega, Itens, Jutrijp, Kubaard, Loënga, Lutkewierum, Makkum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosterend (Friesland), Oosthem, Oppenhuizen, Oudega (Wymbritseradeel), Parrega, Piaam, Rien, Roodhuis, Sandfirden, Scharnegoutum, Sijbrandaburen, Sneek, Terzool, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Westhem, Wolsum, Wommels, Workum, Augsbuurt, Bergum, Broeksterwoude, Buitenpost, De Valom, Driesum, Eernewoude, Engwierum, Garyp, Hardegarijp, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Noordbergum, Oudwoude, Rijperkerk, Rinsumageest, Suameer, Suawoude, Tietjerk, Triemen, Twijzel, Twijzelerheide, Veenklooster, Veenwouden, Westergeest, Wouterswoude, Zwaagwesteinde, Zwagerbosch, Aalsum, Anjum, Ballum, Birdaard, Blija, Bornwird, Brantgum, Buren (Friesland), Dokkum, Ee, Foudgum, Genum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hiaure, Hollum, Holwerd, Janum, Jislum, Jouswier, Lauwersoog, Lichtaard, Lioessens, Metslawier, Moddergat, Morra, Niawier, Oosternijkerk, Oostrum (Friesland), Paesens, Raard, Reitsum, Sijbrandahuis, Ternaard, Waaxens (Dongeradeel), Wanswerd, Wetsens, Wierum.

058 7810005

Wel of niet verzekerd voor de slotenmaker?

Er zijn verschillende momenten waarbij u de kosten van de slotenmakerdiensten kunt terugvragen aan uw verzekeringsmaatschappij. Vaak is dit is echter afhankelijk van de situatie.

Sleutels kwijt

Bent u uw huissleutels verloren? Hoewel u vast nog een reserve sleutel heeft, is het toch verstandig om uit voorzorg uw sloten te vervangen. U weet immers niet wie uw sleutel gevonden heeft. Deze kosten zijn vrijwel altijd voor eigen rekening.

Sleutels gestolen

Zijn uw sleutels gestolen? Dan vergoeden de meeste verzekeringsmaatschappijen de kosten van het vervangen van de sloten. U dient echter wel aangifte te doen bij de politie. De aangifte en uw rekening stuurt u vervolgens op naar uw verzekeraar, die vervolgens de gemaakte kosten zal terugbetalen.

Inbraakschade in Leeuwarden

Is er bij u in Leeuwarden ingebroken? De kosten die u maakt om de inbraakschade te herstellen worden vrijwel altijd vergoed door uw verzekeraar. Belangrijk is dat u eerst aangifte doet bij de politie. Deze aangifte en de rekening dient u naar uw verzekeraar op te sturen om de kosten terug te kunnen vorderen.

We werken alleen met A-merken

Slotenmaker expert in cijfers

26

vestigingen in NL


Doordat onze vestigingen strategisch door het land geplaatst zijn kunnen wij u vrijwel altijd helpen.
24

uur per dag


Slotenmaker expert is dag en nacht bereikbaar om u maximaal van dienst te kunnen zijn.
30

minuten


Zolang duurt het gemiddeld voordat een van onze slotenmakers bij u arriveert.
432

Klanten


Gingen u voor met een spoedreparatie of een deur die niet meer open ging.